Ngày 19 tháng 1 năm 2021
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
  UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
——————————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————————————————————————
Số: 5775/UBND-CN
V/v quy trình đầu tư các dự án thủy điện nhỏ.

Huế, ngày  28  tháng  12  năm 2007
 
   Kính gửi:  
   

-   Các Sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;

-   UBND các huyện và thành phố Huế;

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 

          

Nhằm minh bạch, cụ thể hóa quy trình thực hiện các dự án, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để giúp các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh (dự án có công suất <30MW); UBND tỉnh thống nhất quy trình đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh như sau:

1. Lập và công bố quy hoạch:

- UBND tỉnh giao Sở Công nghiệp chủ trì lập quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương liên quan, xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sau 15 ngày kể từ khi Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh có hiệu lực, Sở Công nghiệp chủ trì công bố quy hoạch theo quy định

2. Đăng ký đầu tư

- Các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư gửi văn bản đăng ký nghiên cứu đầu tư, kèm báo cáo về năng lực, kinh nghiệm, khả năng tài chính (tự báo cáo và tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin báo cáo).

- Trên cơ sở đăng ký của Nhà đầu tư, UBND tỉnh sẽ giao Sở Công nghiệp  hoặc Trung tâm XTĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về việc cho phép nghiên cứu sơ bộ dự án.

3. Nghiên cứu sơ bộ

Trên cơ sở đăng ký của Nhà đầu tư và đề xuất của các đơn vị chuyên môn, UBND tỉnh có văn bản cho phép Nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu sơ bộ về dự án.

UBND tỉnh có thể cho phép nhiều Nhà đầu tư cùng nghiên cứu sơ bộ đối với một dự án có trong quy hoạch.

Các Sở, ban ngành và địa phương tạo điều kiện, cung cấp số liệu để nhà đầu tư nghiên cứu.

Sau  thời gian tối đa 3 tháng, Nhà đầu tư báo cáo UBND tỉnh để xin phép đầu tư. Nội dung Báo cáo xin phép đầu tư  bao gồm:

- Công văn đề nghị của chủ đầu tư.

- Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: Các tài liệu về tư cách pháp lý, đăng ký kinh doanh, sơ đồ tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt, về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án, năng lực tài chính, kỹ thuật, trong đó cần kê khai danh sách các dự án đã thực hiện (bao gồm các dự án công nghiệp và dự án điện) trong vòng năm năm gần nhất và báo cáo quyết toán/kiểm toán của doanh nghiệp trong vòng ba năm gần nhất. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về sự chính xác các thông tin khai báo trên.

- Các thông tin sơ bộ về dự án đăng ký: Địa điểm xây dựng; mục tiêu dự án; các thông số chính về quy mô công suất, vốn đầu tư, thời điểm vận hành, các nội dung liên quan đến quy hoạch ngành và địa phương, tiến độ dự kiến thực hiện dự án, khối lượng đền bù, di dân, phương thức tổ chức quản lý đầu tư, vận hành, kinh doanh và chuyển giao dự án (nếu có).

- Nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện dự án và cam kết cho vay vốn của tổ chức tín dụng, ngân hàng. Vốn của chủ đầu tư phải có tỷ lệ ít nhất 30%. Trong trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh có thể xem xét nhưng không dưới 20%.

4. Lựa chọn nhà đầu tư

- Nếu dự án chưa có trong quy hoạch, Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các số liệu để Sở Công nghiệp tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch hoạch có văn bản đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch.

- Nếu có nhiều Nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu 01 dự án,  UBND tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu). Trình tự thực hiện đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đối với các trường hợp đặc biệt như dự án có quy mô nhỏ; dự án có mục tiêu cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; dự án chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc có lý do hợp lý khác, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp để xem xét Báo cáo xin phép đầu tư của các Nhà đầu tư, trên cơ sở đó quyết định chọn chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.

- Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Chủ đầu tư phải thương thảo và bổ sung văn bản chấp thuận mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị bán buôn, bán lẻ điện. 

5. Lập dự án

Sau khi UBND tỉnh cho phép đầu tư, Chủ đầu tư lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (nộp tại Sở KHĐT - thời gian thụ lý là 10 ngày) và tiến hành lập dự án đầu tư theo quy định. Thời gian lập dự án tối đa là 1 năm. UBND tỉnh khuyến khích các Nhà đầu tư lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại Thừa Thiên Huế.

Nội dung của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó đấu nối với hệ thống điện quốc gia, thiết bị đo lường, điều khiển thực hiện theo thoả thuận với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 6. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

a) Chủ đầu tư lập dự án và trình Sở Công nghiệp thẩm định thiết kế cơ sở, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công nghiệp phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án và thông báo cho chủ đầu tư.

b) Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở ngoài việc tuân thủ theo quy định hiện hành, còn phải thẩm định tính an toàn về xây dựng, vận hành công trình, các giải pháp thiết kế và xây dựng các đập hồ chứa nước (nếu có).

c) Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và quyết định đầu tư trên cơ sở kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, thời gian tối đa là 1 tháng kể từ ngày có văn bản thẩm định thiết kế cơ sở.

7. Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán

Sau khi dự án đầu tư được duyệt:

a) Chủ đầu tư lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.

b) Chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện và các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục giao đất để triển khai công tác đến bù, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, tái định canh, định cư theo đúng quy định.

8. Khởi công và thực hiện dự án

a) Chủ đầu tư chỉ được phép khởi công dự án khi đã có ít nhất thiết kế kỹ thuật hạng mục khởi công được duyệt, đã thu xếp đủ vốn cho công trình, đã tiến hành công tác đến bù, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư (ít nhất là đối với các khu vực thi công).

b) Thực hiện dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định về giấy phép xây dựng, lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công, hình thức quản lý dự án, hợp đồng, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

c) Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư cần có biện pháp thích hợp để đảm bảo tiến độ dự án như đã thỏa thuận, chịu trách nhiệm về an toàn công trình và tổ chức thi công đảm bảo chất lượng dự án.

d) Thời gian từ khi dự án được duyệt đến khi khởi công tối đa là 1 năm; thời gian thi công dự án phải theo đúng tiến độ được duyệt, trong trường hợp vì lý do khách quan không được chậm hơn 6 tháng so với tiến độ đã phê duyệt.

9. Đưa dự án vào hoạt động

Trước khi đưa dự án vào hoạt động, chủ đầu tư phải xin cấp phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

10. Chế độ báo cáo

a) Sau khi Dự án đầu tư được duyệt, chủ đầu tư gửi một bộ hồ sơ dự án hoàn chỉnh (bao gồm bản in trên giấy khổ A4 và bản điện tử ghi trên đĩa CD) về Bộ Công Thương, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư để quản lý, theo dõi.

b) Trong thời gian xây dựng, vào tuần đầu hàng quý, và hai tuần đầu của năm, chủ đầu tư phải có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án trong quý, năm gửi Bộ Công Thương, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Trong thời gian vận hành nhà máy, 6 tháng một lần, trước ngày 20/6 và ngày 20/12 chủ đầu tư phải báo cáo về tình hình vận hành và an toàn công trình gửi Bộ Công Thương, Sở Công nghiệp để theo dõi.

d) Sở Công nghiệp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các dự án điện trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Công Thương sau một tuần so với thời gian quy định báo cáo của chủ đầu tư.

đ) Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi tất cả các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh và lập kế hoạch giám sát kiểm tra hàng năm để thực hiện./.

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Thiện

  Tệp đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản 5775/UBND-CN
Ngày ban hành 28/12/2007
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu V/v quy trình đầu tư các dự án thủy điện nhỏ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
[  Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh