Ngày 8 tháng 8 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 36/QĐ-UBBC
Ngày ban: hành: 22/04/2016
Người ký: Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Phân bổ số người ứng cử và số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban Bầu cử
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 22/4/2016
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh