Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 29/12/2017
Người ký: Trịnh Đức Hùng
Trích yếu:
Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phong Điền
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2018
   Tệp đính kèm
Văn bản bị sửa đổi:    1. Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/07/2015  của UBND huyện Phong Điền Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh