Ngày 3 tháng 7 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
    Nghị định
    Nghị quyết
    Quyết định
    Thông tư
    Báo cáo
    Chỉ thị
    Công điện
    Công văn
    Chương trình
    Đề án
    Giấy chứng nhận đầu tư
    Kế hoạch
    Thông báo
    Hướng dẫn
    Quy Chế
    Công bố
LOẠI VĂN BẢN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
          Nội dung: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
          Chọn lĩnh vực:
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
4 page(s)  [1] [2] [3] [4]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh