Ngày 20 tháng 4 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

________________

 

Số: 99/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

                  Huế, ngày  10  tháng 9 năm  2008

 

 

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật

xã, phường, thị trấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
________________________________

 

Thực hiện Công văn số 924/BTP-PBGDPL ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Bộ tư pháp kết quả sau 10 năm thực hiện việc xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. Kết quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (TSPL) tại xã, phường, thị trấn (cấp xã)

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện

- Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án xây dựng và quản lý TSPL xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 05/1999/TTLT-TC-TP ngày 28/01/1999 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/1999/CT-BTP ngày 28/01/1999 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai dự án xây dựng và quản lý TSPL xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-UB ngày 29 tháng  6 năm 1999 về việc triển khai xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; liên ngành Sở Tài chính - Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 797/CV-LN hướng dẫn các Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính Vật giá các huyện, Thành phố Huế về việc sử dụng kinh phí đóng tủ, mua đầu sách cho tủ sách pháp luật cấp cơ sở.

- Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ngoài việc hướng dẫn bằng văn bản, đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ chủ chốt các huyện, Thành phố Huế và sau đó cử các báo cáo viên pháp luật về các địa phương tổ chức các hội nghị triển khai, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật.

- Phòng Tư pháp các huyện, Thành phố Huế đã tích cực tham mưu UBND cùng cấp trong việc ban hành văn bản hướng dẫn; tổ chức hội nghị triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn chấp hành nghiêm túc công tác xây dựng tủ sách pháp luật.

- UBND các cấp đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo; tổ chức các hội nghị để triển khai thực hiện; xây dựng mối quan hệ phối hợp, hướng dẫn thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; huy động được nguồn kinh phí tổng hợp từ các cấp ngân sách để xây dựng được Tủ sách pháp luật của 152/152 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

2. Kết quả công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã

2.1. Về xây dựng Tủ sách pháp luật

- Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng Tủ sách pháp luật với tổng số 10.446 đầu sách (huyện A Lưới chưa thống kê được số lượng sách tại các Tủ sách pháp luật cấp xã). Các tủ sách pháp luật đã hình thành với hàng trăm đầu sách gồm nhiều thể loại từ các nguồn khác nhau như: được cấp miễn phí từ Công báo của Văn phòng Chính phủ, Công báo tỉnh Thừa Thiên Huế, sách và tài liệu do Hội đồng  phối hợp công tác PBGDPL tỉnh cấp, từ các hội nghị do cấp trên tổ chức và phần còn lại là mua từ các nhà xuất bản hoặc theo chỉ dẫn, giới thiệu của một số cơ quan, tổ chức, đoàn thể... Đầu sách tính theo bình quân của từng xã, phường, thị trấn là 70 đầu sách/xã, phường, thị trấn; cao nhất là một số xã thuộc huyện Hương Thủy, Hương Trà và Quảng Điền; thấp nhất là các xã thuộc huyện A lưới, Nam Đông. Ở cấp huyện, nhiều cơ quan chuyên môn đã xây dựng được tủ sách của cơ quan mình; 9/9 Phòng Tư pháp huyện xây dựng được tủ sách với nhiều đầu sách có giá trị, được nhiều cơ quan, đơn vị trong huyện chọn làm “thư viện” để mượn và đọc sách tại chỗ. Nhiều tủ sách cấp xã hàng năm được UBND huyện, Sở Tư pháp tặng Giấy khen; đặc biệt là tủ sách xã Hương Văn, huyện Hương Trà được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen về hiệu quả khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật.

- Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, huyện Hương Trà, Phú Vang, Tiểu đoàn 1 Bộ binh đã xây dựng Tủ sách pháp luật ngăn nắp, tổ chức khai thác có hiệu quả. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành như: Văn phòng UBND tỉnh đã trang bị tủ sách có 400 đầu sách và trên 200 đầu sách tại Trung tâm Lưu trữ; Sở Tư pháp đã xây dựng Tủ sách trên 620 đầu sách; Ban Quản lý dự án Sông Hương: 180 đầu sách; Trung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế: 69 đầu sách...

 - Trong 10 năm qua, Tủ sách pháp luật đã góp phần không nhỏ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và là nguồn tài liệu quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức giải quyết công việc hàng ngày đúng pháp luật.

- Một biện pháp đã đem lại thành công cho công tác xây dựng TSPL là: Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm lên danh mục sách cần mua, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và hợp đồng trực tiếp với nhà xuất bản hoặc phối hợp với Phòng tài chính chuyển tiền và mua sách theo danh mục UBND huyện đã phê duyệt, cấp phát cho xã.

Tuy điều kiện về kinh phí còn khó khăn, trình độ, nghiệp vụ quản lý TSPL của cán bộ tư pháp còn non yếu nhưng ngành tư pháp đã cố gắn triển khai xây dựng các TSPL ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự cố gắng của các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã.

2.2. Về quản lý Tủ sách pháp luật

- Hiện nay có hơn 90% Tủ sách pháp luật do cán bộ Tư pháp chuyên trách quản lý, số còn lại giao cho một thành viên Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ Văn phòng UBND trực tiếp quản lý.

- Qua thực tiễn có thể khẳng định rằng hầu hết việc quản lý Tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn đều được giao cho cán bộ Tư pháp chuyên trách và Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn quản lý. Điều này đã đáp ứng yêu cầu đặt ra: “Tủ sách pháp luật phải được thực hiện thống nhất giao cho cán bộ Tư pháp chuyên trách và giao cho Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn quản lý và phục vụ".

- Trên cơ sở các quy định của pháp luật và xuất phát từ thực tiễn về vai trò, tầm quan trọng của công tác tập huấn nghiệp vụ; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp hàng năm đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Tủ sách pháp luật. Tài liệu tập huấn chủ yếu sử dụng tài liệu của Ban chỉ đạo Tủ sách pháp luật Trung ương và Sở Tư pháp phát hành với thời gian tập huấn khoản 01 ngày. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng nghiệp vụ quản lý Tủ sách pháp luật như: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý Tủ sách pháp luật, trách nhiệm của người quản lý Tủ sách pháp luật; hướng dẫn cách thức quản lý, khai thác sử dụng Tủ sách pháp luật có hiệu quả (cách thức phân loại, sắp xếp sách báo, bảo quản Tủ sách pháp luật, kiểm kê, bổ sung sách và nội quy mẫu cho Tủ sách pháp luật...); quy cách đặt tủ, người quản lý, quy chế phục vụ bạn đọc; công tác tuyên truyền cho tủ sách; kế hoạch của tỉnh về triển khai thực hiện xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật, luân chuyển sách giữa tủ sách pháp luật.

2.3. Về khai thác Tủ sách pháp luật

- Trên cơ sở các nội dung được tập huấn cùng với các loại tài liệu nghiệp vụ được cấp, cán bộ quản lý Tủ sách pháp luật ở cơ sở đã từng bước triển khai việc khai thác Tủ sách pháp luật gắn với  các hoạt động chuyên môn hành chính - tư pháp tại cơ sở, đặc biệt là với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Sau khi có Quy chế  quản lý Tủ sách pháp luật do Trung ương ban hành, các đơn vị đã chủ động xây dựng nội quy quản lý Tủ sách pháp luật phù hợp với điều kiện và tình hình ở địa phương để đề nghị chính quyền cơ sở phê duyệt. Các biện pháp quản lý Tủ  sách pháp luật đã dần đi vào nề nếp, đa số cán bộ quản lý Tủ sách pháp luật đã sử dụng sổ đăng ký cá biệt do Bộ Tư pháp cấp, có sổ sách theo dõi người mượn, người đọc; sổ luân chuyển sách định kỳ... Thời gian mở Tủ sách pháp luật ở cơ sở chủ yếu thực hiện theo giờ làm việc hành chính, có một số nơi có quy định lịch phục vụ là một buổi hoặc một ngày trong tuần. Nhìn chung việc đặt Tủ sách pháp luật và thời gian phục vụ như hiện nay là phụ hợp và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng  nhưng phục vụ chủ yếu là cho cán bộ chính quyền, đoàn thể cơ sở, còn đối với nhân dân và người lao động thì chưa thật thuận lợi vì trụ sở UBND còn chật hẹp, phòng đọc sách chưa có, thời gian cho đọc sách lại nằm trong giờ lao động của người dân; đặc biệt người dân còn có tâm lý e ngại mỗi khi đến cơ quan nhà nước.

- Tủ sách pháp luật của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các trường học trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm xây dựng. Tuy nhiên, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị vẫn còn xem nhẹ, văn bản mới hàng năm chưa được cập nhật và đầu tư kinh phí để mua, việc quản lý và khai thác chưa khoa học, chưa đi vào nề nếp, một số nơi hiệu quả sử dụng chưa cao.

- Tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở Ủy ban  nhân dân xã, phường, thị trấn tạo nên điều kiện tốt trong việc khai thác tủ sách vì: UBND là trung tâm của các cơ quan hành chính, thuận lợi về giao thông, thuận lợi cho việc quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật, là nơi nhân dân thường xuyên đến liên hệ công việc, khi cần thiết họ có thể tra cứu những vấn đề có liên quan và là nơi có cán bộ Tư pháp, là người có chuyên môn về pháp luật nên có thể hướng dẫn, giải thích pháp luật khi cần thiết. Nhiều đơn vị đã thu hút được đông đảo cán bộ, nhân dân đến tìm hiểu, đọc và mượn sách; theo số liệu báo cáo của 8 huyện, Thành phố Huế có: 134.550 lượt người đến mượn sách tìm hiểu, nghiên  cứu trong 10 năm qua (riêng huyện A Lưới chưa báo cáo).

- Các hình thức khai thác Tủ sách pháp luật có hiệu quả:

+ Trực tiếp khai thác Tủ sách pháp luật: cán bộ chính quyền, đoàn thể cơ sở và nhân dân có nhu cầu tìm đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà. Cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, tổ viên tổ hòa giải sử dụng tài liệu của Tủ sách pháp luật để giải quyết công việc hàng ngày, để hướng dẫn cho người dân hiểu biết pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, giáo viên, học sinh sử dụng tài liệu để giảng dạy và học pháp luật trong nhà trường.

+ Sao chụp, nhân bản các tài liệu, trích đoạn văn bản cần thiết để phát tại các cuộc họp tổ dân phố, thôn, xóm, bản, làng, đến các hộ gia đình. Tuy nhiên, hình thức này phụ thuộc vào kinh phí của đơn vị.

+ Lựa chọn, trích đọc hoặc biên soạn lại cho ngắn, dễ hiểu để đọc các tài liệu từ Tủ sách pháp luật lên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn hoặc qua loa truyền thanh lưu động; lồng ghép vào các cuộc họp dân phố, thôn, sinh hoạt câu lạc bộ, qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và giới thiệu trên các bản tin của tổ dân phố, thôn, bản, niêm yết danh mục sách tại nơi công cộng...

2.4. Đầu tư kinh phí hàng năm cho Tủ sách pháp luật cấp xã

Qua công tác kiểm tra, theo dõi, đến nay 152/152 xã, phường, thị trấn  trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Tủ sách pháp luật và hầu hết các xã, phường, thị trấn đã xây dựng Tủ sách pháp luật xong trước ngày 30/9/2003. Nguồn kinh phí chủ yếu được cấp từ ngân sách địa phương phục vụ cho việc đóng Tủ sách pháp luật vào thời điểm năm 1999 là 2.000.000đ/tủ/xã, phường, thị trấn; kinh phí đầu tư sách pháp luật ban đầu của mỗi xã từ 1.500.000-2.000.000đ; kinh phí mua đầu sách pháp luật bổ sung cho tủ sách là 500.000đ/xã, phường, thị trấn/năm áp dụng theo Quyết định 4211/2005/QĐ-UBND ngày 13/12/2005 về việc quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định mức chi cho việc bổ sung đầu sách cho TSPL, có nơi  từ 900.000-1.200.000đ/xã, phường, thị trấn/năm ở một số xã thuộc huyện Hương Thủy.

Ngoài ra, hàng năm các xã, phường, thị trấn còn nhận được nguồn sách hỗ trợ về nghiệp vụ của Bộ Tư pháp ủy quyền Sở Tư pháp cấp phát và trên 32.000 cuốn sách "Bạn và những điều cần biết về pháp luật", 20.000 cuốn "Bản tin Tư pháp", 7.200 cuốn sách "Pháp luật với người dân cơ sở" của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ban điều hành Đề án số 4-212 của tỉnh cấp phát miễn phí.

2.5. Một số mô hình Tủ sách pháp luật/ngăn sách pháp luật đặc thù ở địa phương

- Ngăn sách pháp luật tại Đồn biên phòng:

+ Sau khi có chủ trương xây dựng Đồn biên phòng là điểm sáng văn hóa trên các tuyến biên giới và Chương trình phối hợp triển khai Quyết định số 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giữa Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Bộ Thông tin truyền  thông), ngăn sách pháp luật, tủ sách pháp luật tại các Đồn biên phòng đã phát triển mạnh. Cho đến nay 100% các đơn vị cơ sở (đồn, tiểu đoàn, hải đội), thư viện ở cơ quan bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đều có Tủ sách pháp luật, trong đó có ngăn sách pháp luật với ít nhất 14 loại sách pháp luật quy định. Tại các đồn biên phòng luôn luôn thực hiện việc trao đổi, luân chuyển sách nên lượng đầu sách thường xuyên được đảm bảo từ 150-200 đầu sách.

+ Hàng năm, cơ quan Bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành mua bổ sung sách pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Sách pháp luật thường được luân chuyển cho các tổ công tác để đến với đồng bào ở từng thôn, buôn, sóc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của đồn đều là người truyền tải thông tin pháp luật từ sách, báo pháp luật đến nhân dân. Họ đang là đội quân tích cực tham gia vào công cuộc mang ánh sáng văn hóa, ánh sáng pháp luật tới nhân dân, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa từ đó nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo về an ninh trật tự.

- Ngăn sách pháp luật ở cơ quan, doanh nghiệp, trường học:

+ Bên cạnh việc tiến hành xây dựng Tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn, mặc dù chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc xây dựng Tủ sách pháp luật tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân đều có thể tiếp xúc và tìm hiểu pháp luật nên tỉnh Thừa Thiên Huế đã chú trọng việc xây dựng TSPL tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Hiện nay trên địa bàn Tỉnh có 307 tủ sách pháp luật tại các trường học, mỗi tủ sách có từ 50-100 đầu sách, gồm nhiều loại sách báo, sách hướng dẫn học cho học sinh, sách nghiên cứu phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên, về công tác quản lý...

+ Các tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thì nguồn sách chủ yếu do đơn vị chủ động mua từ kinh phí hoạt động thường xuyên và quỹ phúc lợi của đơn vị.

+ Việc xây dựng Tủ sách pháp luật ở cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, an toàn lao động, mở rộng không khí dân chủ, giảm bớt tranh chấp lao động, nâng cao thu nhập của doanh nghiệp và cải thiện đời sống người lao động.

3. Đánh giá chung những kết quả đạt được, những thuận lợi trong quá trình thực hiện

Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án xây dựng và quản lý TSPL xã, phường, thị trấn, hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được trang bị TSPL. Đây là kết quả bước đầu rất đáng khích lệ trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng TSPL tại các xã, phường, thị trấn và đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp, nhân dân tìm hiểu, vận dụng pháp luật để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, tham khảo khi gặp vướng mắc trong công việc, đời sống, đồng thời góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

II. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

1. Khó khăn, tồn tại

- Một bộ phận lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành hữu quan, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tác dụng của TSPL, ngăn sách pháp luật đối với công việc điều hành, quản lý của mình cũng như đối với việc nâng cao dân trí pháp lý, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền dân chủ, từ đó dẫn đến sự thiếu chủ động, không nhiệt tình, tận tâm với công việc.

- Đội ngũ cán bộ Tư pháp ở cơ sở còn bất cập, chuyên môn, nghiệp vụ còn yếu. Mặt khác, do chức năng, nhiệm vụ của cán bộ tư pháp xã phải đảm nhiệm nhiều nên thời gian thực hiện xây dựng và tổ chức khai thác tủ sách pháp luật gặp khó khăn.

- Mặc dù Chính phủ, Bộ Tài chính có quy định tiểu mục kinh phí đối với việc mua tủ sách, đầu sách hàng năm, nhưng thực tế một số địa phương vẫn không thực hiện đúng quy định, thậm chí còn khó khăn trong việc dự, quyết toán mục này. Không ít UBND cấp xã, phường, thị trấn đã sử dụng không đúng mục đích mục chi ngân sách dành cho việc xây dựng Tủ sách pháp luật.

- Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn thường chật hẹp, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn nên làm hạn chế việc khai thác tủ sách pháp luật.

- Kinh phí đầu tư cho công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật còn ít, trong khi đó số lượng văn bản mới ban hành hàng năm rất lớn, do vậy hầu hết các Tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn chưa bổ sung kịp thời những văn bản pháp luật mới; số lượng đầu sách của Tủ sách pháp luật còn hạn chế, còn thiếu các sách, tài liệu pháp luật phổ thông, sách hỏi đáp pháp luật dễ hiểu, phù hợp với nhân dân...

- Tại tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều vùng dân cư thưa thớt, cư trú trên địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn nên ở những vùng này nhân dân ít khi thực hiện việc tìm hiểu pháp luật tại Tủ sách pháp luật. Số lượng sách trong tủ sách chưa nhiều và số lượng đầu sách, báo, tài liệu pháp luật của TSPL thuộc diện được phép luân chuyển theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp rất ít nên việc luân chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật giữa TSPL và các loại hình sách khác chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục...

- Tại các huyện miền núi với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng sách, báo, tạp chí pháp luật bằng tiếng dân tộc rất ít hoặc không có nên việc khai thác TSPL rất hạn chế.

2. Nguyên nhân

- Nhận thức của cấp ủy, UBND một số xã, phường, thị trấn về vai trò của Tủ sách pháp luật chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên chưa quan tâm đúng mức đầu tư cơ sở vật chất, con người và kinh phí cho Tủ sách pháp luật.

- Kinh phí để xây dựng, duy trì và phát triển Tủ sách pháp luật còn quá hạn hẹp, nhiều địa phương hầu như không có kinh phí để thực hiện, nhất là trong việc bổ sung các đầu sách và tài liệu pháp luật mới được ban hành. Cơ chế đầu tư chưa rõ ràng, thiếu chính sách cụ thể để duy trì và phát triển Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ làm công tác quản lý, khai thác TSPL còn bất cập về năng lực, trình độ và điều kiện để bảo đảm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Bên cạnh đó cán bộ Tư pháp cơ sở thường xuyên bị điều động, luân chuyển công tác nên đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý TSPL.

- Cơ chế phối hợp của các cơ quan, ban, ngành còn mang tính hình thức, trong hoạt động còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ, một số thành viên còn thiếu tích cực, chủ động trong triển khai hoạt động TSPL.

- Hiện nay, số lượng sách, báo, tài liệu pháp luật được biên soạn, phát hành nhiều, phong phú về hình thức và nội dung nhưng lại nhanh bị thay đổi do hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ nội dung. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc đầu tư kinh phí dành cho mua sách mới cần rất lớn, trong khi đó ngân sách cấp xã, phường, thị trấn còn hạn hẹp.

III. Bài học kinh nghiệm

- Thực tế cho thấy việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng và quản lý TSPL có hiệu quả. Trước hết là sự ủng hộ về tinh thần, về định hướng chỉ đạo, thể hiện bằng việc ban hành các văn bản hướng dẫn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Đầu tư về kinh phí, về cơ sở vật chất và nhiều điều kiện thuận lợi khác.

- Việc tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung sách pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tủ sách pháp luật là những yếu tố quan trọng để xây dựng thành công tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn.

- Cần thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời nhằm động viên khích lệ những điển hình làm tốt, phát huy những kết quả đã đạt được. Ngoài ra, việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn theo từng thời kỳ là yếu tố vừa đảm bảo tính định hướng chung, vừa tạo điều kiện để các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân phát huy tính chủ động của mình trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị.

- Quản lý TSPL phải khoa học, mở sổ sách để theo dõi, phân loại cụ thể theo danh mục sẽ tạo thuận lợi cho việc tra cứu và phục vụ tốt bạn đọc.

- TSPL với nội dung sách, tài liệu phải phù hợp với trình độ, nhu cầu và khả năng, điều kiện tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân ở cơ sở mới phát huy được hiệu quả.

IV. Phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cấp xã

- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, trao đổi sách pháp luật ở các trường học, các điểm Bưu điện văn hóa xã, các thư viện và Tủ sách pháp luật của bộ đội biên phòng, tạo cho TSPL nhiều loại sách phục vụ cho người đọc, đồng thời nhân rộng các mô hình TSPL có hiệu quả.

- Củng cố và phát triển các tủ sách, ngăn sách pháp luật đã có theo hướng tăng cường bộ phận sách, báo pháp luật phổ thông phù hợp với trình độ của cán bộ và nhân dân ở cở sở; tập trung nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng TSPL.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng TSPL ở cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

- Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Chương trình 253 ngày 02/3/2001 về phối hợp giữa ngành Tư pháp, Văn hóa - Thông tin (nay là Văn hóa-Thể thao và Du lịch), Bưu chính viễn thông (nay là Thông tin và Truyền thông), Bộ đội biên phòng, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng mạng lưới các thiết chế văn hóa cơ sở do ngành quản lý, đồng thời mở rộng, nâng cao hiệu quả phối hợp, luân chuyển sách giữa các thiết chế đó.

V. Đề xuất, kiến nghị

- Để Tủ sách pháp luật thực sự mang lại hiệu quả thiết thực đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu hướng dẫn việc luân chuyển, đặt Tủ sách pháp luật tại Bưu điện văn hóa xã, sự phối hợp quản lý giữa cán bộ tư pháp xã với Bưu điện văn hóa xã để tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân dân trong việc khai thác.

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho việc xây dựng Tủ sách pháp luật để đảm bảo được các danh mục sách chủ yếu theo quy định của chính phủ và được cập nhật thường xuyên các văn bản mới.

- UBND các huyện, Thành phố Huế chỉ đạo cơ quan tài chính cùng cấp bố trí đủ kinh phí hàng năm cho việc xây dựng, mua bổ sung tài liệu, sách pháp luật mới và trang bị cơ sở vật chất cho phòng đọc để cán bộ và nhân dân đến tìm đọc, nghiên cứu pháp luật khi có nhu cầu.

- Tăng cường biên chế cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn và ổn định đội ngũ cán bộ này để làm tốt hơn công tác quản lý, khai thác TSPL và công tác tư pháp khác ở cơ sở.

- Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ quản lý, sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật cho cán bộ quản lý Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn và đội ngũ cán bộ pháp chế trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời có chế độ bồi dưỡng cũng như quy định trách nhiệm cụ thể cho người trực tiếp quản lý Tủ sách pháp luật.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Bộ Tư pháp./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Ngô Hòa

 

 

  Tệp đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản 99/BC-UBND
Ngày ban hành 10/09/2008
Người ký Ngô Hòa
Trích yếu Tổng kết 10 năm xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
[  Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh