Ngày 21 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

________________

 

Số: 71/ĐA-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

                  Huế, ngày  30  tháng 9 năm  2008

 

ĐỀ ÁN

Bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý

Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

__________________________________

 

 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Ngày 22 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt; trong đó, hình thành một Ban quản lý để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu Kinh tế. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin báo cáo về việc này như sau:

- Căn cứ khoản 15, Điều 35 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế thì mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một Ban Quản lý.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Thủ tướng cho phép thành lập hai Ban Quản lý đó là: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

- Căn cứ khoản 15, Điều 35 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, đối chiếu với tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thấy rằng việc kiện toàn thống nhất đầu mối các Ban Quản lý để quản lý nhà nước trực tiếp đối với các Khu công nghiệp và Khu kinh tế là nhằm giảm bớt đầu mối quản lý của tỉnh, song do quy mô tính chất của từng Khu kinh tế và điều kiện địa lý tự nhiên của tỉnh nên việc sắp xếp lại theo mô hình chỉ hình thành một Ban Quản lý chung cho cả Khu Kinh tế và các Khu Công nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì chức năng, nhiệm vụ, tính chất của Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu Kinh tế Cửa khẩu A Đớt và các Khu Công nghiệp tỉnh không giống nhau và có những đặc thù riêng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức sắp xếp các Ban Quản lý trên địa bàn theo hướng:

Giữ nguyên Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để quản lý các Khu Công nghiệp trên địa bàn (như mô hình hiên nay);

Và bổ sung thêm nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt (hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã có).

II. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ

1. Mục tiêu:

Nhằm giúp cho công tác quản lý nhà nước đối với các Khu kinh tế trên địa bàn được thuận lợi, phù hợp với điều kiện, khả năng và năng lực đôi ngũ cán bộ quản lý của đơn vị.

2. Nhiệm vụ:

Theo phương án trên thì ngoài nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được quy định tại Điều 2 Quyết định 385/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế nay sẽ được bổ sung thêm các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều 15, Quyết định 64/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế lập quy hoạch chung để Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong Khu Kinh tế Cửa khẩu A Đớt trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra việc thực hiện quy chế hoạt động này, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Xây dựng các danh mục dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, trong đó có cả phương án phát hành trái phiếu công trình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c) Cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại, chi nhánh của các tổ chức và thương nhân nước ngoài; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; giấy phép lao động cho người nước ngoài; người Việt Nam định cư tại nước ngoài đến làm việc, hoạt động kinh doanh; chứng chỉ xuất xứ hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu; thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng của các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt và các giấy phép, chứng chỉ khác theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Xây dựng, ban hành khung giá, trình cấp có thẩm quyền quyết định khung phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thu các loại phí, lệ phí và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

đ) Làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh và các hoạt động tại Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt..

e) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm mọi hoạt động trong Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt phù hợp với Quy chế hoạt động này và quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

ê) Thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt, quản lý các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt theo đúng quy định.

g) Xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai, giới thiệu, đàm phán, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

h) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện tốt các dự án có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

i) Báo cáo định kỳ với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng và thực hiện các chính sách tại Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt. Trên cơ sở tổng kết hàng năm, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách trình Thủ tướng Chính phủ.

k) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác, hỗ trợ phát triển và phối hợp quản lý giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh của Lào, bảo đảm cho sự hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt phù hợp với các hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Lào cũng như thỏa thuận giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh của Lào.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trong từng thời kỳ.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức bộ máy

Về tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn trên cơ sở bộ máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hiện nay để giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt (Theo Điều 3 Quyết định 385/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cụ thể hiện tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô gồm có: 07 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Dự kiến tổ chức thêm một số bộ phận để quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt.

2. Biên chế

Ngoài số biên chế quản lý nhà nước và sự nghiệp hiện có, dự kiến xin thêm 30 biên chế quản lý nhà nước và 30 biên chế sự nghiệp.

Biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định theo quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

3. Kinh phí

Kinh phí hoạt động hành chính và sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt nằm trong tổng ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

IV. LỘ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phương án trên và có quyết định bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện ngay.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

  Tệp đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản 71/ĐA-UBND
Ngày ban hành 30/09/2008
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Đề án
[  Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh