Ngày 21 tháng 9 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 86/2017/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 03/10/2017
Người ký: Đinh Khắc Đính
Trích yếu:
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 15/10/2017
   Tệp đính kèm
Văn bản bị bãi bỏ:    1. Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008  của UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân các cấp và Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã
   2. Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND ngày 21/10/2010  của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
   3. Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND ngày 22/06/2012  của UBND tỉnh Về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh
   4. Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 27/08/2012  của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh